top of page

Privatumo politika

 

www.megasonus.lt privatumo politika

Ši programa renka kai kuriuos asmeninius duomenis iš savo vartotojų.

Savininkas ir duomenų valdytojas

Megasonus V.Putvinskio 38-21, LT-44211, Kaunas, Lietuva Savininko kontaktinis el. paštas: info@megasonus.lt

Renkamų duomenų tipai

Tarp Asmens duomenų tipų, kuriuos ši Programa renka pati arba per trečiąsias šalis, yra: vardas; pavardė; Gimimo data; telefono numeris; įmonės pavadinimas; apskritis; elektroninio pašto adresas; miestas; Trackeriai; Naudojimo duomenys; atsiskaitymo adresas; Pristatymo adresas; mokėjimo informacija; įrenginio informaciją.

Išsami informacija apie kiekvieną surinktų Asmens duomenų tipą pateikiama specialiose šios privatumo politikos dalyse arba specialiuose paaiškinimuose, rodomuose prieš renkant duomenis.
Asmens duomenis Vartotojas gali teikti laisvai arba, Naudojimo duomenų atveju, renkami automatiškai, kai naudojasi šia Programa.

Jei nenurodyta kitaip, visi šios Programos prašomi Duomenys yra privalomi, o nepateikus šių duomenų, ši Programa negalės teikti savo paslaugų. Tais atvejais, kai šioje Programoje konkrečiai nurodoma, kad kai kurie Duomenys nėra privalomi, Vartotojai gali laisvai neperduoti šių Duomenų be pasekmių Paslaugos prieinamumui ar veikimui.

Vartotojai, kurie nėra tikri, kurie Asmens duomenys yra privalomi, kviečiami susisiekti su Savininku.
Bet koks slapukų (arba kitų sekimo įrankių) naudojimas, kurį naudoja ši Programėlė arba šios Programos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų savininkai, be bet kokių kitų šiame dokumente aprašytų tikslų yra skirtas Vartotojui reikalingos paslaugos teikimo tikslu. ir slapukų politikoje, jei yra.

Vartotojai yra atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių Asmens duomenis, gautus, paskelbtus ar bendrinamus per šią Programėlę, ir patvirtina, kad turi trečiosios šalies sutikimą teikti duomenis Savininkui.

Duomenų apdorojimo būdas ir vieta Apdorojimo metodai

Savininkas imasi atitinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Duomenų, jų atskleidimo, keitimo ar neteisėto sunaikinimo.
Duomenų tvarkymas atliekamas naudojant kompiuterius ir/ar IT įgalintus įrankius, laikantis organizacinių procedūrų ir režimų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Be Savininko, kai kuriais atvejais Duomenys gali būti prieinami tam tikrų tipų atsakingiems asmenims, susijusiems su šios Programos veikimu (administravimu, pardavimu, rinkodara, teisiniu, sistemos administravimu) arba išorinėms šalims (pvz., trečiosioms šalims). šalių techninių paslaugų teikėjai, pašto vežėjai, prieglobos paslaugų teikėjai, IT įmonės, ryšių agentūros), jei reikia, Savininko paskirti Duomenų tvarkytojais. Atnaujinto šių šalių sąrašo galima bet kada paprašyti Savininko.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Savininkas gali tvarkyti su Vartotojais susijusius Asmens duomenis, jei yra vienas iš šių sąlygų:

Vartotojai davė sutikimą vienam ar daugiau konkrečių tikslų. Pastaba: Pagal kai kuriuos teisės aktus Savininkui gali būti leista tvarkyti Asmens duomenis tol, kol Naudotojas neprieštaraus tokiam tvarkymui („atsisakyti“), nesiremdamas sutikimu ar kitu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos duomenų apsaugos teisė; Duomenų teikimas yra būtinas norint įvykdyti sutartį su Vartotoju ir (arba) bet kokius ikisutartinius įsipareigojimus;

tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma Savininkui; tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama siekiant viešųjų interesų arba vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus;
tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekia Savininkas arba trečioji šalis.

Bet kuriuo atveju Savininkas mielai padės išsiaiškinti konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkymui, o ypač ar Asmens duomenų teikimas yra įstatyme ar sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas norint sudaryti sutartį.

Vieta

Duomenys tvarkomi Savininko veiklos biuruose ir visose kitose vietose, kur yra tvarkoje dalyvaujančios šalys.

Priklausomai nuo Vartotojo buvimo vietos, duomenų perdavimas gali būti susijęs su Naudotojo duomenų perdavimu į kitą šalį nei jo šalis. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduotų Duomenų tvarkymo vietą, Vartotojai gali peržiūrėti skyrių, kuriame yra išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą.

Vartotojai taip pat turi teisę sužinoti apie duomenų perdavimo į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, teisinį pagrindą arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma viešoji tarptautinė teisė arba įsteigta dviejų ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, ir apie saugumo priemones, kurių buvo imtasi. Savininkas, siekdamas apsaugoti savo duomenis.

Jei toks perkėlimas įvyksta, Vartotojai gali sužinoti daugiau, patikrinę atitinkamus šio dokumento skyrius arba pasiteirauti Savininko kontaktų skiltyje pateikta informacija.

Laikymo laikas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol to reikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti.

Todėl:

Asmens duomenys, surinkti su sutarties tarp Savininko ir Vartotojo vykdymu susijusiais tikslais, saugomi tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta.
Asmens duomenys, surinkti siekiant įgyvendinti Savininko teisėtus interesus, saugomi tol, kol to reikia šiems tikslams įgyvendinti. Konkrečią informaciją apie Savininko siekiamus teisėtus interesus vartotojai gali rasti atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekę su Savininku.

Savininkui gali būti leista saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, kai tik Naudotojas duoda sutikimą tokiam tvarkymui, tol, kol toks sutikimas nėra atšauktas. Be to, Savininkas gali būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, kai to reikalaujama vykdant teisinę prievolę arba institucijos nurodymu.

Pasibaigus saugojimo terminui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl, pasibaigus saugojimo terminui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, teisė ištaisyti duomenis ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinama.

Tvarkymo tikslai

Duomenys apie Naudotoją renkami tam, kad Savininkas galėtų teikti Paslaugą, vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, reaguoti į vykdymo prašymus, apsaugoti savo (arba jo Vartotojų ar trečiųjų šalių) teises ir interesus, aptikti bet kokią kenkėjišką ar nesąžiningą veiklą, taip pat: Susisiekimas su Vartotoju, Platformos paslaugos ir priegloba bei Infrastruktūros stebėjimas.

Konkrečią informaciją apie kiekvienam tikslui naudojamus Asmens duomenis Vartotojas gali rasti skyriuje „Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą“.

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys renkami šiais tikslais ir naudojantis šiomis paslaugomis:

Susisiekimas su Vartotoju

Kontaktinė forma (ši programa)

Naudotojas, užpildydamas kontaktinę formą savo Duomenimis, leidžia šiai Programai naudoti šiuos duomenis atsakant į užklausas pateikti informaciją, citatas ar bet kokias kitas užklausas, nurodytas formos antraštėje.

Tvarkomi asmens duomenys: miestas; įmonės pavadinimas; apskritis; Gimimo data; elektroninio pašto adresas; Pirmas vardas; pavardė; telefono numeris.

Infrastruktūros stebėjimas

Šio tipo paslauga leidžia šiai programai stebėti jos komponentų naudojimą ir elgesį, kad būtų galima pagerinti jos veikimą, veikimą, priežiūrą ir trikčių šalinimą.
Kokie Asmens duomenys yra tvarkomi, priklauso nuo šių paslaugų, kurių funkcija yra filtruoti šios Programėlės veiklą, ypatybių ir įgyvendinimo būdo.

„Sentry“ (funkcinė programinė įranga, Inc.)

Sentry yra stebėjimo paslauga, kurią teikia Functional Software, Inc..
Tvarkomi Asmens duomenys: įvairių tipų duomenys, kaip nurodyta paslaugos privatumo politikoje. Tvarkymo vieta: Jungtinės Valstijos – Privatumo politika.

Platformos paslaugos ir priegloba

Šių paslaugų tikslas yra priglobti ir paleisti pagrindinius šios programos komponentus, todėl šią programą galima teikti iš vieningos platformos. Tokios platformos Savininkui suteikia platų įrankių spektrą – pvz., analizę, vartotojų registraciją, komentavimą, duomenų bazių valdymą, elektroninę prekybą, mokėjimų apdorojimą – tai reiškia, kad renkami ir tvarkomi Asmens duomenys.
Kai kurios iš šių paslaugų veikia per geografiškai paskirstytus serverius, todėl sunku nustatyti tikrąją Asmens duomenų saugojimo vietą.

Wix (Wix.com, Ltd.)

Wix yra Wix.com, Ltd. teikiama platforma, leidžianti Savininkui kurti, paleisti ir priglobti šią programą. „Wix“ yra labai pritaikoma ir gali talpinti svetaines nuo paprastų tinklaraščių iki sudėtingų el. prekybos platformų.

Tvarkomi asmens duomenys: atsiskaitymo adresas; informacija apie įrenginį; elektroninio pašto adresas; Pirmas vardas; pavardė; mokėjimo informacija; telefono numeris; Pristatymo adresas; Trackeriai; Naudojimo duomenys.

Tvarkymo vieta: Izraelis – Privatumo politika. Vartotojų teisės

Vartotojai gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis, susijusiomis su Savininko tvarkomais savo Duomenimis.
Visų pirma, Naudotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus, kiek tai leidžia įstatymai:

Bet kada atšaukti savo sutikimą. Naudotojai turi teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davė sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis.
Nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. Vartotojai turi teisę nesutikti, kad jų Duomenų tvarkymas būtų tvarkomas, jei tvarkymas atliekamas ne sutikimu, o kitu teisiniu pagrindu. Išsamesnė informacija pateikta tam skirtame skyriuje žemiau.

Pasiekite jų duomenis. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar Duomenis tvarko Savininkas, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų Duomenų kopiją.
Patikrinkite ir ieškokite ištaisymo. Vartotojai turi teisę patikrinti savo Duomenų tikslumą ir prašyti juos atnaujinti ar pataisyti.

Apriboti jų Duomenų tvarkymą. Vartotojai turi teisę apriboti savo Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Savininkas netvarkys savo Duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.
Ištrinti ar kitaip pašalinti jų Asmens duomenis. Vartotojai turi teisę reikalauti, kad Savininkas ištrintų savo duomenis.

Gauti savo duomenis ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, be jokių kliūčių perduoti juos kitam duomenų valdytojui.
Pateikite skundą. Vartotojai turi teisę pateikti ieškinį savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Išsami informacija apie teisę nesutikti su tvarkymu

Kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso, vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus arba Savininko siekiamų teisėtų interesų tikslais, Naudotojai gali nesutikti su tokiu tvarkymu, nurodydami su konkrečia jų padėtimi susijusį pagrindą. pagrįsti prieštaravimą.

Vartotojai turi žinoti, kad jei jų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali bet kada nemokamai ir nepateikdami jokio pagrindimo nesutikti su tokiu tvarkymu. Jei Vartotojas nesutinka, kad būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslai, Asmens duomenys tokiais tikslais nebebus tvarkomi. Norėdami sužinoti, ar Savininkas tvarko Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojai gali kreiptis į atitinkamus šio dokumento skyrius.

Kaip pasinaudoti šiomis teisėmis

 

Bet kokie prašymai pasinaudoti Vartotojo teisėmis gali būti nukreipti Savininkui nurodytais kontaktiniais duomenimis

šį dokumentą. Šie prašymai gali būti vykdomi nemokamai, į juos Savininkas atsakys kuo anksčiau ir visada per vieną mėnesį, pateikdamas Vartotojams įstatymų reikalaujamą informaciją. Apie bet kokį Asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą Savininkas praneš kiekvienam gavėjui, kuriam Asmens duomenys buvo atskleisti, nebent tai būtų neįmanoma arba pareikalautų neproporcingų pastangų. Vartotojams pageidaujant, Savininkas juos informuos apie tuos gavėjus.

Slapukų politika

Ši programa naudoja Trackers. Norėdami sužinoti daugiau, Vartotojas gali susipažinti su slapukų politika.

Papildoma informacija apie duomenų rinkimą ir apdorojimą

Legalus veiksmas

Vartotojo Asmens duomenis Savininkas gali naudoti teisiniais tikslais teisme arba etapais, vedančiais į galimus teisinius veiksmus, kylančius dėl netinkamo šios Programėlės ar susijusių Paslaugų naudojimo.
Vartotojas pareiškia žinantis, kad Savininko gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie Vartotojo Asmens duomenis

Be informacijos, pateiktos šioje privatumo politikoje, ši Programa gali suteikti Naudotojui papildomos ir kontekstinės informacijos apie konkrečias Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Naudojimo ir priežiūros tikslais ši Programa ir bet kurios trečiųjų šalių paslaugos gali rinkti failus, kuriuose įrašoma sąveika su šia programa (sistemos žurnalai) arba šiuo tikslu naudojami kiti Asmens duomenys (pvz., IP adresas).

Informacija, kurios nėra šioje politikoje

Išsamesnės informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą Savininkas gali bet kada paprašyti. Kontaktinę informaciją žr. šio dokumento pradžioje.

Kaip tvarkomos užklausos „Nesekti“.

Ši programa nepalaiko užklausų „Nesekti“.
Norėdami nustatyti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atitinka „Nesekimo“ užklausas, perskaitykite jų privatumo politiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, pranešdamas apie tai savo Naudotojams šiame puslapyje ir, galbūt, šioje Programoje ir (arba) – kiek tai techniškai ir teisiškai įmanoma – išsiųsdamas pranešimą Naudotojams bet kuria kontaktine informacija, kurią turi savininkas. Primygtinai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, atsižvelgiant į paskutinio pakeitimo datą, nurodytą apačioje.

Jei pakeitimai turės įtakos duomenų tvarkymo veiksmams, atliekamiems remiantis Naudotojo sutikimu, Savininkas prireikus turi gauti naują Naudotojo sutikimą.

Apibrėžimai ir teisinės nuorodos

Asmens duomenys (arba duomenys)

Bet kokia informacija, kuri tiesiogiai, netiesiogiai arba susijusi su kita informacija, įskaitant asmens kodą, leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę arba nustatyti jo tapatybę.

Naudojimo duomenys

Informacija, automatiškai renkama naudojant šią programą (arba šioje programoje naudojamas trečiųjų šalių paslaugas), kuri gali apimti: kompiuterių, naudojamų šią programą naudojančių Vartotojų, IP adresus arba domenų pavadinimus, URI adresus (vienodą išteklių identifikatorių), užklausos laikas, užklausos pateikimo serveriui būdas, gauto atsakymo failo dydis, skaitinis kodas, nurodantis serverio atsakymo būseną (sėkmingas rezultatas, klaida ir kt.), kilmės šalis, į

Naudotojo naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos ypatybės, įvairi informacija apie apsilankymo laiką (pvz., laikas, praleistas kiekviename Programos puslapyje) ir informacija apie Programoje nueitą kelią, ypač atsižvelgiant į puslapių seką. aplankytas, ir kiti parametrai apie įrenginio operacinę sistemą ir/ar Vartotojo IT aplinką.

Vartotojas

Asmuo, naudojantis šią Programėlę, kuris, jei nenurodyta kitaip, sutampa su Duomenų subjektu.

Duomenų subjektas

Fizinis asmuo, su kuriuo susiję Asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas (arba tvarkytojas)

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri tvarko Asmens duomenis Valdytojo vardu, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

Duomenų valdytojas (arba savininkas)

Fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas arba kartu su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, įskaitant saugumo priemones, susijusias su šios Programėlės veikimu ir naudojimu. Duomenų valdytojas, jei nenurodyta kitaip, yra šios Programos savininkas.

Ši programa

Priemonės, kuriomis renkami ir tvarkomi Vartotojo Asmens duomenys.

Aptarnavimas

Šios programos teikiama paslauga, kaip aprašyta atitinkamose sąlygose (jei yra) ir šioje svetainėje / programoje.

Europos Sąjunga (arba ES)

Jei nenurodyta kitaip, visos šiame dokumente pateiktos nuorodos į Europos Sąjungą apima visas dabartines Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybes nares.

Slapukas

Slapukai yra sekimo priemonės, susidedančios iš nedidelių duomenų rinkinių, saugomų Vartotojo naršyklėje.

Tracker

Tracker nurodo bet kokią technologiją, pvz., slapukus, unikalius identifikatorius, žiniatinklio švyturius, įterptus scenarijus, el. žymas ir pirštų atspaudus, kurios leidžia sekti vartotojus, pavyzdžiui, pasiekiant arba išsaugant informaciją Vartotojo įrenginyje.

Legali informacija

Šis privatumo pareiškimas buvo parengtas remiantis kelių teisės aktų nuostatomis, įskaitant str. Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13/14.

Ši privatumo politika susijusi tik su šia programa, jei šiame dokumente nenurodyta kitaip. Paskutinis atnaujinimas: 2023 m. gegužės 30 d

bottom of page